Hacettepe Üniversitesi | Araştırma Merkezleri | İdari Birimler

Yayınlar

Bu sayfada çalışma grubu üyelerinin hazırlamış olduğu çalışmalar listelenmektedir. Ulaşılamayan çalışmaların tam metinlerini e-posta ile isteyebilirsiniz.

Kitap Bölümleri

Kaya, G., & Altun, A. (2011). A Learner Model for Learning Object Based Personalized Learning Environments.
Metadata and Semantic Research. In E. García-Barriocanal, Z. Cebeci, M. C. Okur & A. Öztürk (Eds.), (Vol. 240, pp. 349-355): Springer Berlin Heidelberg.

Mazman, S. G., & Altun, A. (2011). Individual differences in different level mental rotation tasks: an eye movement study. In D. Ifenthaler, & P. Isaias (Eds.), Research Methods in e-Learning Systems. New York: Springer.

Altun, A. (2010). New Text on the Block: Problems and Issues while Navigating to Read. Digital Genres, New Literacies and Autonomy in Language Learning. In M. J. Luzon, M. L. Villanueva, & M.N. Ruiz-Madrid (Eds.). pp. 43-62. Newcastle upon Tyne, UK: Cambridge Scholars Publishing.

Aşkar, P., Altun, A., Kalınyazgan, K. & Pekince, S. S. (2010). Using ontology for personalized e-learning in K-12 education. Handbook of Research on Human Performance and Instructional Technology. H. Song & T. Kidd (Eds.). pp. 301-309, Information Science Reference, NY: New York.

Makaleler

Uz, Ç. & Altun, A. (2014). Object Location Memory and Sex Difference: Implications on Static vs. Dynamic Navigation Environments. Journal of Cognitive Science,(14), pp. 27-56.

Cangöz, B., Altun, A., Aşkar, P., Baran, Z., & Mazman, S.G. (2013). Examining the visual screening patterns of emotional facial expressions with gender, age and lateralization. Journal of Eye Movement Research 6(4):3, 1-15.

Mazman, G., Z. & Altun, A. (2013). Individual Differences in Spatial Orientation Performances: An Eye Tracking Study. World Journal on Educational Technology. 5(2), 266-280.

Köseoğlu, P., Mazman, S. G., Altun, A. & Efendioğlu, A. (2013). Learning from Animation: Smooth Pursuits of Synaptic Transmission of an Impulse with Contextual Cues. World Journal on Educational Technology. 5(2), 238-247.

Altun, A. & Mazman, S. G. (2012). Programlamaya İlişkin Öz Yeterlilik Algısı Ölçeğinin Türkçe Formumun Geçerlilik ve Güvenirlik Çalışması. Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Dergisi.3(2). 297-308.

Mutlu Bayraktar, D. & Altun, A. (2012).The effect of multimedia design types on learners’ recall performances with varying short term memory spans. Multimedia Tools and Applications, DOI: 10.1007/s11042-012-1257-z.

Mazman, S. G. and Altun, A. (2012). Modeling Cognitive Strategies with Complex Task Performing Process. The Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry (TOJQI). , 3(4), 1-31 (pdf).

Altun, A & Cevik, V. (2012). Algılanan web karmaşıklığı ölçeğinin geliştirilmesi. Eğitim Teknolojileri Araştırmaları Dergisi, 3(3), 1-21. pdf

Cangöz, B. & Altun, A. (2012). The Effects of Hypertext Structure, Presentation and Instruction Types on Perceived Disorientation and Recall Performances. Contemporary Educational Technology, 3(2), 81-89.

Aşkar, P.,  Altun, A., Cangöz, B., Çevik, V., Kaya, G., & Türksoy, H. (2012). A Comparison of paper-and-pencil and computerized forms of line orientation and enhanced cued recall tests. Psychological Reports, 110, 2, 383-396.

Akçapınar, G., Altun, A., ve Menteş, T. (2012). Hipermetinsel ortamlarda ön bilgi düzeylerinin gezinim profilleri üzerine etkisi. Eğitim ve Bilim Dergisi, 37 (163), 143-156.

Türksoy, H., Aşkar, P. (2009). Öğrenme Nesnelerinin Paylaşımında Anlamsal Web Teknolojilerinin Kullanımı. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 36, 271 – 282. (pdf).

Kaya, G., Altun, A. (2009). E-Öğrenme Ortamları İçin Özlü Sözler Ontolojisi ve Görselleştirme Yazılımı Geliştirilmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 36, 129 – 135. (pdf).

Aşkar, P., Altun, A. (2009). CogSkillnet: An ontology-based representation of cognitive skills. Educational Technology & Society, 12 (2), 240-253. (pdf).

Bildiriler

Akçapınar, G., Coşgun, E. ve Altun, A. (2013). Mining Wiki Usage Data for Predicting Final Grades of Students. Paper presented at the International Academic Conference on Education, Teaching and E-learning in Prague 2013 (IAC-ETeL 2013)., October 17-18, Prague, Czeck Republica (pdf)

Akçapınar, G. ve Altun, A. (2013). Eğitsel Veri Madenciliği ve Öğrenme Analitiği. 1st International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium. Trabzon, Türkiye, 26-28 Haziran 2013.

Mazman, S. G.  ve Altun, A. (2013). Programlama Dersinin Programlamaya İlişkin Öz Yeterlilik Algısı Üzerine Etkisi. I. International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium (ITTES), Trabzon, 26-28 June, Turkiye.

Ilgaz, H. ve Altun, A. (2013). Eş Zamanlı Görüntülü ve Sesli İletişim Aracı Kullanılan Ortamlarda Öğretim Elemanlarının Öğretimsel Buradalıkları. I. International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium (ITTES), Trabzon, 26-28 June, Turkiye

Sönmez, D., Altun, A. and Mazman, S. G. (2012). How Prior Knowledge and Colour Contrast Interfere Visual Search Processes in Novice Learners: An Eye Tracking Study. Presented at IADIS International Conference Cognition and Exploratory Learning in Digital Age (CELDA 2012), Madrid, 19 – 21 October, Spain.

Altun, A., Çevik, V. (2012, May). Çoklu ortam tabanlı bir görev ile çalışma belleğinin ölçülmesi [Measuring working memory by using a multimedia based task]. Paper presented at the International Conference on Interdisciplinary Research in Education, ICOINE, May 15-17, Famagusta, The Turkish Republic of Northern Cyprus.

Cangöz, B., Altun, A. Aşkar, P., Baran, Z. & Mazman, S. G. (2011). Does the valence of emotional faces affect eye-tracking measurements? 16th European Conference on Eye Movements. 21-25 August, Université de Provence, Marseille, France.

Akçapınar, G., Coşgun, E., & Altun, A. (2011). Prediction of Perceived Disorientation in Online Learning Environment with Random Forest Regression. Paper presented at the Proceedings of the 4th International Conference on Educational Data Mining., July 6-8, Eindhoven, Netherlands.

Kaya, G. & Altun, A. (2011). Öğrenme Nesneleri İçin Ontoloji Tabanlı Gezinim Aracının Değerlendirilmesi. Presented at the 11th International Educational Technology Conference (IETC 2011), 25th-27th May, İstanbul, Turkey.

Aşkar, P., Altun, A., Cangöz, B. & Mazman, S.G. (2011). E-öğrenme İçin Ontoloji ve Bilişsel Profil Uygulamaları. Presented at the 11th International Educational Technology Conference (IETC 2011), 25th-27th May, İstanbul, Turkey.

Akçapınar, G. and Altun, A. (2010). The Effect of Prior Knowledge on Learners’ Navigation Structure. Presented at IADIS International Conference Cognition and Exploratory Learning in Digital Age (CELDA 2010), Timisoara, 15 – 17 October, Romania. (ppt).

Mazman, S. G. and Altun, A. (2010). Individual differences in different level mental rotation tasks: an eye movement study. Presented at IADIS International Conference Cognition and Exploratory Learning in Digital Age (CELDA 2010), Timisoara, 15 – 17 October, Romania. (ppt).

Aşkar, P., Altun, A., Çevik, V. (2010). Exploring information gathering process in networked environments. Presented at MIT- LINC 2010 Conference, 23-26 Mayıs, Cambridge-Boston, A.B.D.

Aşkar, P., Altun, A., Cangöz, B., Çevik, V., Kaya, G., Türksoy, H. (2010). Reliability and validity of computerized line orientation and enhanced cued recall test for educational purposes. Presented at Neuroscience and Education 2010 Meeting of the EARLI SIG 22, 3-5 Haziran, Zürih, İsviçre.

Cangöz, B. & Altun, A. (Nisan 2010). Bilgisayar geziniminde örtük bellek ve algılanan oryantasyon kaybının rolü (Bildiri). 16. Ulusal Psikoloji Kongresi, Mersin Üniversitesi, Mersin.

Aşkar, P., Altun, A., Cangöz, B., Türksoy, H., Çevik, V. (2009). Bilgisayar ortamında nöropsikolojik testler: Çizgi Yönünü Belirleme Testi. Presented at 3. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Sempozyumu, 7-9 Ekim, Trabzon, Türkiye. (pdf).

Akçapınar, G. and Aşkar, P. (2009). Measuring Author Contributions to the Mediawiki. The IADIS International Conference WWW/Internet 2009, Roma, Italy

Akçapınar, G., Altun, A. ve Aşkar, P. (2009). Web Sitesi Kullanılabilirlik Sorunlarının ve Ziyaretçi Gezinim Davranışlarının Belirlenmesinde Google Analitik Hizmetinin Kullanımı. Presented at 3. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Sempozyumu, 7-9 Ekim, Trabzon, Türkiye. (pdf).

Akçapınar, G. ve Altun, A. (2009). Çevrimiçi Ortamlarda Kullanıcı Gezinim Davranışlarının Anlaşılabilmesi İçin Veri Toplama ve Analiz Aracı Geliştirilmesi. Presented at 3. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Sempozyumu, 7-9 Ekim, Trabzon, Türkiye. (pdf).

Güler, Ç., Altun, A., Aşkar, P (2009). Developing reusable learning objects: Hacettepe University case. Presented at the Third International Conference on Internet Technologies and Applications (ITA 09) Conference, 8 – 11 September, Wrexham, North Wales, UK. (pdf).

Altun, A. & Aşkar, P. (2008). An Ontological Approach to Designing Learning Objects. Paper presented at E-Learn, November 17-21, Las Vegas, Nevada, USA. (pdf).

Tezler

Türksoy, H. (2007). Ontoloji Tabanlı Etkinlik ve Öğrenme Nesnesi Paylaşım Sistemi. Hacettepe Üniversitesi. Fen Bilimleri Enstitüsü. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). 66 s. Ankara. (pdf).

Kaya, G. (2008). E-Öğrenme Ortamları İçin Özlü Sözler Ontolojisinin Tasarımı ve Uygulaması. Hacettepe Üniversitesi. Fen Bilimleri Enstitüsü. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). 65 s. Ankara. (pdf). Çevrimiçi adres: http://bote2.hacettepe.edu.tr:8080/deyimlerOntolojisi_1.0

Atasayar, A. (2008). Kavram Öğretimi Sürecine Yönelik İçerik Geliştirme Aracının Tasarlanması ve Kullanışlılığı. Hacettepe Üniversitesi. Fen Bilimleri Enstitüsü. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). 114 s. Ankara. (pdf).

Mutlu, D. (2010). Farklı Dikkat Türlerine Göre Hazırlanmış Çoklu Ortam Öğretim Tasarımlarının Farklı Kısa Süreli Bellek Kapasitesine Sahip Öğrenenlerin Geri Getirme Performanslarına Etkisi. Hacettepe Üniversitesi. Fen Bilimleri Enstitüsü. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). 59 s. Ankara. (Danışman: Prof. Dr. Arif Altun). (pdf).

Alsancak, D. (2010). Bilgisayar destekli işbirlikli öğrenme ortamlarında geçişken bellek ile grup uyumu, grup atmosferi ve performans arasındaki ilişkinin incelenmesi. Hacettepe Üniversitesi. Fen Bilimleri Enstitüsü. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). 80 s. Ankara. (Danışman: Prof. Dr. Arif Altun).(pdf).

Uz, Ç. (2011). Gezinim ortamlarının farklı uzamsal yerleştirme bellek kapasitesine sahip öğrencilerin geri getirme performanslarına etkisi. Hacettepe Üniversitesi. Fen Bilimleri Enstitüsü. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). 80 s. Ankara. (Danışman: Prof. Dr. Arif Altun).

Torun, E. (2012). E-öğrenme ortamlarında bilgi işleme düzeyleri ile gezinim tasarım türünün hatırlama ve kalıcılığa etkisi. Hacettepe Üniversitesi. Fen Bilimleri Enstitüsü. (Yayımlanmamış Doktora Tezi). 128 s. Ankara (Danışman: Prof. Dr. Arif Altun).

Çevik, V. (2012). Karmaşık bilişsel görev performansında çalışma belleği kapasitesinin ve öğretimsel stratejinin rolü. Hacettepe Üniversitesi. Fen Bilimleri Enstitüsü. (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Ankara. (Danışman: Prof. Dr. Arif Altun).

Mazman, S. G. (2013). Programlama Performansını Etkileyen Faktörlerin Bilişsel Tabanlı Bireysel Farklılıklar Temelinde Modellenmesi. Hacettepe Üniversitesi. Eğitim Bilimleri Enstitüsü. (Yayımlanmamış Doktora Tezi).  Ankara. (Danışman: Prof. Dr. Arif Altun).

Ilgaz, H. (2013). E-Öğrenme Ortamları İçin Sürdürülebilir Dikkat Düzeyi ile Bağlamsal İpucu Kullanımının Örtük Bellek Performansına Etkisi. Hacettepe Üniversitesi. Eğitim Bilimleri Enstitüsü. (Yayımlanmamış Doktora Tezi).  Ankara. (Danışman: Prof. Dr. Arif Altun).

Üzerinde Çalışılan Konulara İlişkin Taslak Yazılar

Aşkar, P. & Altun, A. Öğrenme ve Bilişsel Becerilerin Ontolojik Temsili. (pdf)